تیراندازی سلطنتی نوزاد BLOOMING: زارا تیندال در جشنواره چلمانام جشن می گیرد

WENN زارا تیندال نشان داد که گلوله سلطنتی سلطنتی او مامان درخشان نیز یک جفت عینک آفتابی شبیه لاک پشتی را به او می دهد زیرا او از نور آفتاب در دوره مسابقه در Gloucestershire لذت برده است nbsp 36 ساله ای که با بازیکن راگبی ازدواج کرده مایک تیندال در نگاه خوب ارواح در حالی که او همراه گروهی از دوستان زن خندیدند، مادر زارا شاهزاده سلطنتی نیز در اولین روز از جشنواره چلچینمام 2018 عکس داده شد. مادر باید باشد، و انتظار میرود که آقای تیندال در تابستان حدود سه ماه پس از کودکت و ویلیام فرزند سوم است