مارتین لوئیس پول نجات کارشناس: شرکت وام دانشجویی می تواند صدها پوند شما را بدهد

کارشناس امور مالی مارتین لوئیس امروز به هالی ویلوبی و فیلیپ شوفیلد توصیه کرد که صدها هزار نفر از طرف شرکت های وام های دانشجویی صدها بدهکار باشند. کارشناس ارشد مالی 45 ساله به خبرگزاری «این صبحانه» گفت: اگر شما ریاست دانشگاه را در آخرین دوره بیست سال یا چند سال می تواند یکی از 100،000 ساله باشد که از شرکت وام دانشجویی محروم شده است. چگونه می توانید پول خود را از مالیات دانشجویان مطالبه کنید؟ مارتین گفت: «سه راه اصلی ممکن است به شما بدهکار باشد.» مقالات مرتبط مارتین لو