برآورد دفتر پیش بینی: بریتانیا از کجا می شود؟

آخرین تصاویر ماهواره ای که توسط دفتر متات منتشر شده در این بعد از ظهر نشان می دهد که امروزه بسیاری از اسکاتلند در حال شکسته شدن بین شمال و جنوب هستند. سرویس هواشناسی در توییتر فقط قبل از ساعت 30 بعد از ظهر لودوکو اعلام کرد. این تصویر ماهواره ای شگفت انگیز از یک زودتر نشان می دهد تقسیم شمال شمال امروز در هوا نیز تپه هایی از اسکاتلند و بخش های شمالی انگلستان را متوجه میشویم گرچه خشکسالی بارانهای برف باران کمتری نسبت به هفته گذشته داشته و در حال حاضر با 7C جیوه در فورت ویلیام 9C در ادینبورگ و 8C در گلاسکو TH